جنبش فکری هنری سنما انقلاب
آبنبات فرحبخش، چوبی از کار در آمد! روایت تکراری خیانت و سردرگمی در یک ملودرام اجتماعی با محور خانواده /سید احسان طالقانی
آبنبات فرحبخش، چوبی از کار در آمد! روایت تکراری خیانت و سردرگمی در یک ملودرام اجتماعی با محور خانواده /سید احسان طالقانی
مینا یک جور هستی است، الهه ی زندگی که اجاق خانه را گرم می کند/ علی صبوری
مینا یک جور هستی است، الهه ی زندگی که اجاق خانه را گرم می کند/ علی صبوری
سینمای معناگرا
سینمای معناگرا
بازهم فیلمی ضعیف این بار از کارگردانی جنجالی
بازهم فیلمی ضعیف این بار از کارگردانی جنجالی