جنبش فکری هنری سنما انقلاب
سیانور و آشنازدایی از چند کلیشه
سیانور و آشنازدایی از چند کلیشه
از جنجال «فراستی» و «نعیمی» بر سر یک نقد تا انتقاد «فهیم» از استعفای دیرهنگام جنتی از وزارت!
از جنجال «فراستی» و «نعیمی» بر سر یک نقد تا انتقاد «فهیم» از استعفای دیرهنگام جنتی از وزارت!
دفاع مقدس در گذر از سینمای ایران/ فاطمه مرتضوی و مرتضی منادی
دفاع مقدس در گذر از سینمای ایران/ فاطمه مرتضوی و مرتضی منادی
قهرمان سازی در تراز بین الملل در سایه سیاست
قهرمان سازی در تراز بین الملل در سایه سیاست