جنبش فکری هنری سنما انقلاب
جایگزینی فیلمفارسی دهه پنجاهی به جای واقعیت دهه ۵۰/ فرزین ماندگار
جایگزینی فیلمفارسی دهه پنجاهی به جای واقعیت دهه ۵۰/ فرزین ماندگار
در خدمت یا خیانت به حافظه تاریخی یک ملت؟
در خدمت یا خیانت به حافظه تاریخی یک ملت؟
سینمادینی؛ بیداری خوابگردها
سینمادینی؛ بیداری خوابگردها
نتیجه تبادل فرهنگی؛ ایرانی شدن سینمای هند و هندی شدن سینمای ایران / علی دادرس
نتیجه تبادل فرهنگی؛ ایرانی شدن سینمای هند و هندی شدن سینمای ایران / علی دادرس