جنبش فکری هنری سنما انقلاب
کتاب سینمای فلسطین؛ منظره، جراحت روحی و خاطره
کتاب سینمای فلسطین؛ منظره، جراحت روحی و خاطره
گزارش نشست سینمای فلسطین در مدرسه ملی سینما ایران
گزارش نشست سینمای فلسطین در مدرسه ملی سینما ایران
سینمای فلسطین، ارزیابی و عملکرد
سینمای فلسطین، ارزیابی و عملکرد
کتاب رویای یک ملت/ ویژه روز قدس
کتاب رویای یک ملت/ ویژه روز قدس