جنبش فکری هنری سنما انقلاب


دغدغه کدام مردم؟

سینمایی که داعیه بیان مشکلات اجتماعی را دارد آیا می تواند راه حلی نیز ارائه دهد !؟ این...