جنبش فکری هنری سنما انقلاب


گفتگو با دکتر صالحیان ، کارشناس سینما و تئاتر پیرامون "اژدها وارد می شود".
سیاست همان فرهنگ است. فرهنگ و سیاست اساساً قابل تفکیک از هم نیستند. به این معنا هر فیلمی می‌تواند سیاسی باشد و فیلم آقای حقیقی نیز سیاسی است؛ ولی با توجه به نشانه‌ها و نمادهایی که به فرم نرسیده، به شدت الکن از بیان است.

ما در اسرار گنج دره جنّی، آدمی را می‌بینیم که در یک روستای دور افتاده زندگی می‌کند و...