جنبش فکری هنری سنما انقلاب


رمان ِ حکیمانه

جان مایه اولیه بسیاری از آثار موفق اقتباسی، رمان‌های معروفی است که دارای غنای ادبی مستحکمی... سینما متعلق به مردم است
سخنانی از رهبرانقلاب در باب سینما

اگر می‌خواهید سینما رشد کند باید دو چیز را در نظر بگیرید: یکی میدان دادن به عناصر با...