جنبش فکری هنری سنما انقلاب


از رنجی که می بریم...

آن زمان که مینی‌مالیسم، همراه با گاری شکسته‌ی مدرنیسم پس از نیمه‌ی قرن بیستم، به سمت... 

بیست در هیچ = پوچ

کاهانی از جمله کارگردانانی است که به عنوان فیلمساز مستقل شناخته می‌شود و هر چند در...