جنبش فکری هنری سنما انقلاب


ماهیت و چیستی سینما

آیا هنرهای تکنولوژیک به نحو عام و سینما به نحو خاص می تواند نسبتی با آرمان های انقلابی و...