جنبش فکری هنری سنما انقلاب
چیستی و چرایی ژانر

مقوله های ژانر در سینما و ژانرهای سینمایی سالهاست که در مطالعات سینمایی جایگاه مهم و خاصی... 


خیلی دور، خیلی نزدیک

سینما؛ عنوانی که می‌تواند تسخیرت کند، تو را به آدمی خودشیفته بدل کند و طوق اسارت به گردنت...