جنبش فکری هنری سنما انقلاب

داش آکل بسیجی
نقدی بر فیلم تگرگ و آفتاب

داستان روایتی تازه و بدیع از داستان داش آکل نیست بلکه بسیار ضعیف و ابتدایی روایت می شود .... 
تنهایی با طعم تریاک!

وابستگی افراد جامعه بدون هیچ نوع رابطه ی دوستی، فامیلی، آشنایی به هم (به خصوص وابستگی دختر...