جنبش فکری هنری سنما انقلاب

در پنجمین روز هم اندیشی سینما انقلاب سر کار خانم انسیه شاه حسینی و سید سعید سید زاده در این محف حضور بهم رساندند.

سینما انقلاب محفلی است برای تضارب آرا  بین سینماگران و اساتید و نخبگان علوم انسانی. این هم اندیشی پنج سال را با فراز و نشیبهایی طی کرده است. ششمین دوره این هم اندیشی از دیروز بیست و دوم بهمن ماه به مدت یک هفته آغاز به کار کرده است.

 در پنجمین روز ششمین هم اندیشی سینما انقلاب سرکار خانم انسیه شاه حسینی و آقای سید سعید سید زاده در محفل سینما انقلاب حضور بهم رساندند. نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.